Barion Pixel

Az oldal kényelmesebbé tétele és a felhasználói élmény növelése érdekében weboldalunk statisztikai célból adatokat (sütik) tárol készülékeden és a webszervereken. Ha ehhez hozzájárulsz, kérjük kattints az Elfogadom gombra.

Itt jársz: > Kezdőlap >

Általános adatvédelmi szabályzat

Általános adatvédelmi szabályzat

 


 

1. Bevezetés

 

A ZOMKO Kereskedelmi Kft. (Székhely: 6721 Szeged, Brüsszeli krt. 32., Cégjegyzékszám: 06-09-000564, a továbbiakban: "Adatkezelő") a jelen adatvédelmi szabályzatban (a továbbiakban: "Szabályzat") ismerteti, hogy hogyan gyűjti, használja, adja át, továbbítja és tárolja ügyfelei személyes adatait. 
Adatkezelő kijelenti, hogy a jelen Szabályzat megfelel a hatályos adatvédelmi szabályoknak.

Adatkezelő bármikor jogosult a jelen Szabályzat egyoldalú megváltoztatására annak érdekében, hogy az a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfeleljen, ideértve az Adatkezelő szolgáltatásainak megváltozásával kapcsolatos módosításokat is. A jelen Szabályzat változásairól, a változással egyidejűleg tájékoztatjuk az érintetteket a www.szerszamplusz.hu honlapon.

Amennyiben kérdése merül fel a jelen Szabályzattal kapcsolatban, kérjük, írja meg nekünk a gdpr@eszerszamplusz.hu e-mail címre és adatvédelmi tisztviselőnk válaszol a kérdéseire. A jelen Szabályzat és annak mindenkori módosításai megtalálhatóak a www.szerszamplusz.hu/altalanos-adatvedelmi-szabalyzat címen.

A jelen Szabályzat kialakításakor az Adatkezelő tekintettel volt az alábbi jogszabályokra:

a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Európai Parlament és Tanács (EU) rendelete (a továbbiakban: "GDPR"),

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény ("Infotv.")

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ("Ptk.")

a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény ("Grt."),

az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ("Eker. tv.")

a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény ("Direktmarketing tv.")

a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magán-nyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény ("Szvtv.")

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény ("Számv. tv.")

az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény ("Art.")

a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény ("Fgy. tv.")

a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény ("Posta tv.")

a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény ("Hpt.");

a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet ("Fgy. NGM rend.");

 


 

2. Fogalom meghatározások

 

A jelen Szabályzatban szereplő alábbi fogalmak a következő jelentéstartalommal bírnak

"adatfeldolgozó": az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 "adatkezelés": a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

"adatkezelés korlátozása": a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

"adatkezelő": az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy hazai jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a hazai jog is meghatározhatja;

"adatvédelmi incidens": a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

"álnevesítés": a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

"biometrikus adat": egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat. A fényképek kezelését nem szükséges szisztematikusan különleges adatkezelésnek tekinteni, mivel azokra csak azokban az esetekben vonatkozik a biometrikus adatok fogalommeghatározása, amikor a természetes személy egyedi azonosítását vagy hitelesítését lehetővé tevő speciális eszközzel kezelik őket.

"címzett": az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a hazai joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

"cookie": a cookie egy rövid szöveges fájl, amit a webszerverünk elküld az érintett eszközére (legyen szó bármilyen számítógépről mobiltelefontról vagy tabletről) és olvas vissza. Vannak ideiglenes (munkamenet vagy más néven session) cookie-k, amelyek automatikusan törlődnek az eszközéről, amikor bezárja a böngészőt, és vannak hosszabb élettartamú cookie-k, amelyek hosszabb ideig maradnak az érintett eszközén (ez függ az érintett eszközének beállításaitól is);

"egészségügyi adat": egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;

"érintett" a személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható személy, amely mindig egy meghatározott személy kell, hogy legyen. Kizárólag természetes személyek minősülnek érintettnek, tehát jogi személyek nem, ezáltal az adatvédelem csak a természetes személyek adatait védi. Viszont személyes adatnak minősül például az egyéni vállalkozó vagy egy cég képviselőjének adata is (pl. telefonszáma, email címe, születési helye, ideje stb.).

"érintett hozzájárulása": az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

"harmadik fél": az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

"harmadik ország": azon ország, amely az Európai Uniónak és az Európai Gazdasági Térségnek nem tagállama. Az Európai Unió tagállamai köthetnek olyan nemzetközi megállapodásokat, amelyek kiterjednek a személyes adatoknak a harmadik országok vagy a nemzetközi szervezetek részére történő továbbítására, ha e megállapodások nem érintik a GDPR vagy az uniós jog egyéb rendelkezéseit;

"kötelező erejű vállalati szabályok": a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályzat, amelyet az Unió valamely tagállamának területén tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó egy vagy több harmadik országban a személyes adatoknak az ugyanazon vállalkozáscsoporton vagy közös gazdasági tevékenységet folytató vállalkozások ugyanazon csoportján belüli adatkezelő vagy adatfeldolgozó részéről történő továbbítása vagy ilyen továbbítások sorozata tekintetében követ;

"profilalkotás": személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

"szaküzlet" a SzerszámPlusz szaküzletei, melyek megnevezése és elérhetősége itt található: https://szerszamplusz.hu/aruhazaink

"személyes adat": azonosított vagy azonosítható természetes személyre ("érintett") vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. A természetes személyek továbbá összefüggésbe hozhatók az általuk használt készülékek, alkalmazások, eszközök és protokollok által rendelkezésre bocsátott online azonosítókkal, például IP-címekkel és cookie-azonosítókkal, valamint egyéb azonosítókkal, például rádiófrekvenciás azonosító címkékkel. Ezáltal olyan nyomok keletkezhetnek, amelyek egyedi azonosítókkal és a szerverek által fogadott egyéb információkkal összekapcsolva felhasználhatók a természetes személyek profiljának létrehozására és az adott személy azonosítására;

"nemzetközi szervezet": a nemzetközi közjog hatálya alá tartozó szervezet vagy annak alárendelt szervei, vagy olyan egyéb szerv, amelyet két vagy több ország közötti megállapodás hozott létre, vagy amely ilyen megállapodás alapján jött létre;

"nyilvántartási rendszer": a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális, vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

"vállalkozás": gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is;

"adatvédelmi tisztviselő": Adatkezelő, különös tekintettel arra, hogy webáruház üzemeltetési tevékenysége olyan adatkezelési műveleteket is foglalnak magukban, amelyek jellegüknél, hatókörüknél és/vagy céljaiknál fogva az érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé (különösen, de nem kizárólagosan figyelembe véve az Adatkezelő ügyfeleinek számát és a webáruházhoz kapcsolódó, az ügyfelek hozzájárulásán alapuló retargeting viselkedési alapú reklámozási, illetve profilalkotási tevékenységet) adatvédelmi tisztviselőt jelölt ki.

Adatkezelő biztosítja, hogy az adatvédelmi tisztviselő a személyes adatok védelmével kapcsolatos összes ügybe megfelelő módon és időben bekapcsolódjon. Az adatvédelmi tisztviselő a feladatai ellátásával kapcsolatban utasításokat senkitől nem fogadhat el, feladatai ellátása kapcsán senki nem utasíthatja, feladatai ellátásával összefüggésben nem bocsájtható el és nem is szankcionálható. Az adatvédelmi tisztviselő közvetlenül az Adatkezelő igazgatóságának tartozik felelősséggel, azaz véleménye és tanácsai kapcsán közvetlenül a Munkáltató igazgatósága felé jogosult és köteles közvetlenül jelentést tenni.

Az érintettek a személyes adataik kezeléséhez és a GDPR szerinti jogaik gyakorlásához kapcsolódó valamennyi kérdésben az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhatnak. Az adatvédelmi tisztviselőt feladatai teljesítésével kapcsolatban titoktartási kötelezettség, illetve az adatok bizalmas kezelésére vonatkozó kötelezettség köti.

Az adatvédelmi tisztviselő alapvetően a következő feladatokat látja el:

a) tájékoztat és szakmai tanácsot ad az Adatkezelő, továbbá az adatkezelést végző alkalmazottak részére a GDPR, valamint az egyéb uniós vagy tagállami adatvédelmi rendelkezések szerinti kötelezettségeikkel kapcsolatban;

b) ellenőrzi a GDPR-nak, valamint az egyéb uniós vagy tagállami adatvédelmi rendelkezéseknek, továbbá az Adatkezelő személyes adatok védelmével kapcsolatos belső szabályainak való megfelelést, ideértve a feladatkörök kijelölését, az adatkezelési műveletekben részt vevő személyzet tudatosság-növelését és képzését, valamint a kapcsolódó auditokat is;

c) kérésre szakmai tanácsot ad az adatvédelmi hatásvizsgálatra vonatkozóan, valamint nyomon követi a hatásvizsgálat GDPR 35. cikk szerinti elvégzését;

d) együttműködik a felügyeleti hatósággal; és

e) az adatkezeléssel összefüggő ügyekben – ideértve a GDPR 36. cikkben említett előzetes konzultációt is – kapcsolattartó pontként szolgál a felügyeleti hatóság felé, valamint adott esetben bármely egyéb kérdésben konzultációt folytat vele.

Az adatvédelmi tisztviselő feladatait az adatkezelési műveletekhez fűződő kockázat megfelelő figyelembevételével, az adatkezelés jellegére, hatókörére, körülményére és céljára is tekintettel végzi.

Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének nevét és elérhetőségét a jelen Szabályzat 4.1. b) pontja tartalmazza.

 


 

3. Az adatkezelésre vonatkozó elvek ismertetése

 

Az Adatkezelő a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, az érintettek számára átlátható módon, a jelen Szabályzatban meghatározott, egyértelmű és jogszerű célokból kezeli ("célhoz kötöttség elve szerint"). Az adatkezelés az Adatkezelő céljainak eléréséhez szükséges mértékre korlátozódik ("adattakarékosság"). A pontosság elvének megfelelően Adatkezelő biztosítja, hogy az általa kezelt személyes adatok naprakészek, ennek érdekében Adatkezelő minden ésszerű intézkedést megtesz, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse ("pontosság elve"). Adatkezelő tudomásul veszi, hogy a személyes adatokat csak a céljainak eléréséhez szükséges ideig tárolhatja ("korlátozott tárolhatóság elve"). Adatkezelő az adatok kezelését oly módon végzi, hogy a megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, ideértve az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ("integritás és bizalmas jelleg"). Ezen adatkezelési elvnek való megfelelés érdekében tett adatbiztonsági intézkedéseket a jelen Szabályzat 9.8 pontja tartalmazza. Adatkezelő a bemutatott elveknek való megfelelés igazolása érdekében az egyes adatkezelési műveleteiről belső adatkezelési nyilvántartásokat vezet ("elszámoltathatóság elve").

Ezen Szabályzatban foglalt elvek a személyes adatokkal kapcsolatos gyakorlatunkat ismertetik. Adatkezelési elveink érvényesek a papíralapú adatkezelésekre, valamint valamennyi, az Adatkezelő által üzemeltetett eszközre, webhelyre, ügyfélszolgálati platformra vagy egyéb online alkalmazásra, amely internetes hivatkozással vagy egyéb módon hivatkozik rájuk. Azonban ahol a jelen Szabályzat az egyes adatkezelési tevékenységeinknél, azokra vonatkozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben külön adatkezelési tájékoztatót illetve szabályzatra utal, ott külön tájékoztatót illetve szabályzatot is bocsátunk az érintettek rendelkezésére.

 


 

4. Az adatkezeléssel kapcsolatos általános információk

 

Az érintett személyes adatait Adatkezelő az érintett által igénybe vett szolgáltatások biztosításához, az érintett igénybe vevői élményének javítása érdekében kezeli. Adatkezelő az alábbi célokból illetve az alább felsorolt tevékenységek kapcsán végez személyes adatok kezelésével járó adatkezelést:

a) a www.szerszamplusz.hu oldalon történő vásárlások és az ott nyújtott szolgáltatások során,

b) a hírlevelekre történő feliratkozás során,

c) promóciók, nyereményjátékok lebonyolítása során,

d) az Adatkezelő szaküzletiben történő vásárlások és az ott nyújtott szolgáltatások során,

e) ügyfélszolgálat, panaszkezelés során

f) hitel- és biztosításközvetítéssel kapcsolatos adatkezelések

g) a személy- és vagyonvédelmi célból alkalmazott elektronikus megfigyelőrendszerek működtetése során

h) munkajogi, valamint munkavégzésre irányuló jogviszonnyal összefüggő tevékenység során.

 

4.1. Általános információk az egyes fenti adatkezelések kapcsán:

a) adatkezelő és elérhetőségei: ZOMKO Kereskedelmi Kft. (Székhely: 6721 Szeged, Brüsszeli krt. 32., Cégjegyzékszám: 06-09-000564, Telefon: +36 62 543 790, E-mail:, info@szerszamplusz.hu, webcím: www.szerszamplusz.hu);

b) adatvédelmi tisztviselő és elérhetősége: Gárgyán Zsolt E-mail: gdpr@szerszamplusz.hu;

c) személyes adatok kezelésének célja és jogalapja: egyes adatkezeléseknél alább;

d) személyes adatok tárolásának időtartama vagy ezen időtartam meghatározásának szempontjai: egyes adatkezeléseknél alább;

e) az érintettek a jelen Szabályzat 9. pontjában meghatározottak szerint jogosultak kérelmezni az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint élhet adathordozhatósági jogával is.

Az Adatkezelő minden szükséges esetben előzetesen elvégezte, illetve alkalmazza az érdekmérlegelési tesztet, tekintettel van a szükségesség és arányosság követelményére, a fokozatosság elvére, az előzetes tájékoztatás követelményére.

 


 

5. Az egyes adatkezeléssel kapcsolatos általános információk

 

5.1. A www.szerszamplusz.hu oldalon történő vásárlások és az ott nyújtott szolgáltatások során végzett adatkezelések

5.1.1. Regisztráció a www.szerszamplusz.hu oldalon, ügyfélszolgálat, panaszkezelés, a Facebook és a www.szerszamplusz.hu oldalon megadott személyes adatok,

Az adatkezelés célja a SzerszámPlusz webáruházában történő vásárlás, számla kiállítása, a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, a számviteli kötelezettség teljesítése, a vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, a célzottabb kiszolgálás, a direktmarketing tartalmú megkeresések, valamint tájékoztatás az aktuális információkról, akciós ajánlatokról, ügyfélszolgálat, panaszkezelés.

5.1.2. A www.szerszamplusz.hu oldalon történő hírlevél feliratkozások során végzett adatkezelések

Hírlevelekre egyrészt a honlapon történő regisztrációval egyidejűleg, vagy regisztráció nélkül is fel lehet iratkozni. Az adatkezelés fő célja hogy az érintettek részére az Adatkezelő marketing tartalmú megkereséseket küldjön. Az Adatkezelő felhasználhatja az adatokat marketingcélú kutatásokhoz és felmérésekhez. A vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően az Adatkezelő nyilvántartást vezet azon természetes személyekről, akik a hírlevél-szolgáltatásra feliratkoztak. A nyilvántartásban nem szereplő természetes személyek részére az Adatkezelő nem küld hírleveleket.

5.1.3. A www.szerszamplusz.hu oldalon történő kívánságlista összeállítása és az ezzel kapcsolatos nyereményjáték során végzett adatkezelések

Az adatokat abból a célból kérjük el, hogy a nyereményjátékra történő részvételi jelentkezésnek minősülő kívánságlistát beküldött személyekről nyilvántartást vezessünk, kapcsolattartás és adminisztráció és a nyeremények átadása céljából személyes adatot kezeljük. Amennyiben a kívánságlista első alkalmazása során erre irányuló hozzájárulását az érintett megadta, a részére gazdasági reklámot, közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresést is tartalmazó e-mailt (pl. hírlevél, eDM) küldünk a termékekeinkre/szolgáltatásainkra vonatkozóan.

Egyéb promóciók, kampányok és média megjelenések lebonyolítása során a személyes adatok köre esetről esetre kerül meghatározásra az adott promóció részvételi feltételeiben meghatározottak szerint.

5.2. A SzerszámPlusz szaküzletekben történő vásárlások és az ott nyújtott szolgáltatások során végzett adatkezelések

Adatkezelő a vásárlói adatokat a Vectory nevű ügyviteli rendszerében tárolja elektronikus formában. A papír alapon keletkezett, személyes adatokat tartalmazó dokumentumok is megőrzésre kerülnek a jelen 5.2 pontban meghatározott időtartamig.

5.2.1. Az adatkezelés célja

A SzerszámPlusz szaküzleteiben történő vásárlás, megrendelés, a számla kiállítása, a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, termékek félre tétele, vásárlói kapcsolattartás.

A kezelt személyes adatok köre: tranzakció száma, dátuma és időpontja, bizonylat tartalma, ÁFA-s számla esetén név, cím és adóazonosító jel, a vásárolt termékek megnevezése, mennyisége, vételára, fizetési mód.

5.2.2. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a termék és szolgáltatás-értékesítés és termék félre tétele esetén az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, valamint szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján;
a vásárlás és a fizetés dokumentálása, a számviteli kötelezettség teljesítése, valamint a számlakiállítás és a fizetés lebonyolítása során jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, valamint a Számvit. tv. 169.§ (2) bekezdése és az Áfa tv. 169.§ alapján;
a vásárló beazonosítása és a vele való kapcsolattartás és a megrendelt termék (illetve szolgáltatás) teljesítése során az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, és szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján;
kártyás fizetés során a visszaélésgyanús tranzakciók kiszűrése esetén jogos érdek a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (f) pontja alapján.

5.2.3. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés időtartama a szerződés teljesítéséig illetve a Ptk. 6:22. § alapján a vásárlás időpontjától számított 5 évig;
ha az adatokat az Adatkezelő a Számv. tv. alapján köteles megőrizni termék, illetve szolgáltatás vásárlása esetén a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc évig;
a termékek félre tétele, megrendelése esetén a vásárló neve, telefonszáma az értesítéséig, a termék megvásárlásáig, a további adatok tekintetében pedig a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc évig.

5.2.4. Adattovábbítások

A termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás, mint adatkezelési cél megvalósulásával összefüggésben a vásárlásokkal kapcsolatos adatok az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) bankkártya elfogadói hálózatán keresztül, a tranzakció pénzügyi lebonyolítása, a tranzakció biztonság és a tranzakciók nyomon követése céljából kerülnek továbbításra. A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév szállítási cím, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím, fizetési tranzakcióval kapcsolatos adatok.

A termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás, mint adatkezelési cél megvalósulásával összefüggésben az interneten lebonyolított vásárlásokkal kapcsolatos adatok a Barion Payment Zrt. (1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.) bankkártya elfogadói hálózatán keresztül, a tranzakció pénzügyi lebonyolítása, a tranzakció biztonság és a tranzakciók nyomon követése céljából kerülnek továbbításra. A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév szállítási cím, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím, fizetési tranzakcióval kapcsolatos adatok

5.3. A SzerszámPlusz szaküzletben lévő ügyfélszolgálata és panaszkezelése során végzett adatkezelések

5.3.1. Ügyfélszolgálat és panaszkezelés, garancia szolgáltatás

Az adatkezelés célja az Adatkezelő által eladott termékekkel kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások, panaszok kezelése. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, és a Fgytv.17/A. § (7) bekezdése. A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, a fogyasztó neve, címe, a fogyasztási cikk megnevezése, vételára, a vásárlás és a hiba bejelentésnek időpontja, a hiba leírása, a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igény és a kifogás rendezésének módja. Az adatkezelés időtartama a panaszról felvett jegyzőkönyvek és az írásbeli panaszokra adott válaszok másolati példányai tekintetében az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján öt év.

5.3.2. Garanciális ügyintézés

Az adatkezelés célja az Adatkezelő által forgalmazott termékek javítása, szervizszolgáltatás. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása és a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 4.§ (1) bekezdése. A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, a fogyasztó neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, dátum, aláírás. Az adatkezelés időtartama: 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 4. § (6) bekezdése alapján három év.

5.4. A SzerszámPlusz szaküzleteiben talált tárgyak

Az adatkezelés célja a szaküzletekben talált tárgyak nyilvántartása, a tulajdonos illetve a találó értesítése. Az adatkezelés jogalapja: a Ptk. 5:54. §-a. A kezelt személyes adatok típusa: a találó neve, címe, a talált tárgy megnevezése, raktározás helye, találó aláírása, átvevő aláírása. Az adatkezelés időtartama: az adatok törlésre, megsemmisítésre kerülnek a talált tárgy tulajdonos általi átvétele vagy a települési jegyzőnek átadás esetén az átadást követően, értékesítés esetében az értékesítést követő 30 nap. elteltével.

5.5. A SzerszámPlusz szaküzleteiben lévő internet-elérés (WiFi) kapcsolat

Adatkezelő a szaküzletbe belépők részére WiFi kapcsolaton keresztül internetelérést biztosít. A hálózat használata korlátozott, a csatlakozástól számított egy óra elteltével bontásra kerül az internetkapcsolat.

Adatkezelő elsősorban az internet kapcsolat biztosítása és a hálózati korlátozások érvényesülése érdekében a hálózatra csatlakozott vagy a csatlakozást megkísérlő készülékeik – ezáltal felhasználóik – adatait kezeli. Önmagában a WiFi jeladó hatókörébe került, de csatlakozni nem kívánó eszközökről nem történik adatgyűjtés. Az adatkezelés célja: a WiFi hálózati szolgáltatás nyújtása, a felhasználók belépésének adminisztrációja, a felhasználási időkorlát ellenőrzése és érvényesítése, a WiFi felhasználó által tett nyilatkozat megőrzése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: csatlakozás helyszíne, dátum, időpont, a felcsatlakozott eszköz MAC címe, a felcsatlakozáskor kapott hálózati azonosító (IP cím), az eszköz típusa, operációs rendszere és böngészője.

Az adatkezelés időtartama egy óra (60 perc).

5.6. A SzerszámPlusz telefonos ügyfélszolgálatával kapcsolatos adatkezelések

Az Adatkezelő telefonos Ügyfélszolgálatot tart fenn, amelynek igénybevétele esetén az ügyintézővel folytatott beszélgetés rögzítésre kerül.

Az Adatkezelő a beszélgetés megkezdése előtt tájékoztatja az Ügyfeleket, hogy a beszélgetés rögzítésre kerül, az érintett az adott menüpontban elhangzott "szám" (gomb) megnyomásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a beszélgetés rögzítésre kerüljön. Amennyiben az érintett nem járul hozzá a beszélgetés rögzítéséhez, akkor a rendszer nem kapcsolja ügyintézőhöz.

Telefonos ügyfélszolgálat
A kezelt adatok Adatkezelési cél Adatkezelés időtartama Adatkezelés jogalapja

Érintettek köre: alapvetően az adatkezelő ügyfelei vagy leendő ügyfelei, akik igénybe veszik a telefonos ügyfélszolgálatot.

Kezelt adatok köre: Telefonszám, név, érintett hangja, mint személyes adat.

Az ügyintézéstől függően egyéb adatok: szállítási cím, email cím, panasz, minőségi kifogás, rendelési azonosítók.

Az adatkezelés céljai:

 • minőségbiztosítás,
 • szerződések megkötése, módosítása, megszüntetése
 • panaszkezelés
 • minőségi kifogások kezelése,
 • események hitelt érdemlő tanúsítása,
 • fogyasztóvédelmi jellegű vita esetén a körülmények feltárása

Az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában az Adatkezelő az adatokat a beszélgetés vagy a teljesítés időpontját követő 90. napon törli.

A hozzájárulást a gdpr@szerszamplusz.hu e-mail címre küldött üzenettel bármikor vissza lehet vonni.

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja, vagyis az érintett hozzájárulása.

 


 

6. Személy- és vagyonvédelmi célból alkalmazott elektronikus megfigyelőrendszerek

 

Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy a raktárainak helyt adó ingatlanokon, valamint az általa üzemeltett valamennyi szaküzletben elektronikus megfigyelőrendszereket (kamera) működtet. A kamerarendszerek közvetlen és rögzített megfigyelést tesznek lehetővé. Valamennyi kamerarendszer tekintetében az Adatkezelő tájékoztatja továbbá az érintetteket, hogy azok az Szvtv-ben foglaltaknak megfelelően kizárólag vagyonvédelmi célból kerülnek az Adatkezelő által alkalmazásra, azzal, hogy mindegyik kamerarendszer tekintetében az adatkezeléssel érintettek lehetnek az Adatkezelő munkavállalói és a szaküzletek területeire belépő, nem az Adatkezelő alkalmazásában álló személyek egyaránt.

 


 

7. Munkajogi, valamint munkavégzésre irányuló jogviszonnyal összefüggő adatkezelések

 

Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy fő szabály szerint kizárólag kilétének megjelölésével tesz közzé álláshirdetést. Az adatvédelmi hatóság iránymutatását figyelembe véve csak különösen indokolt, rendkívüli esetben, és akkor is legfeljebb korlátozott mértékben (például egy rövid, átmeneti időtartamig) kerül sor anonim álláshirdetés közzétételére és így kapott pályázati anyagok kezelésére az Adatkezelő által.

Az Adatkezelő tájékoztatja továbbá az érintetteket, hogy fő szabály szerint pályázati anyagikat azok beérkezésétől számított egy évig tárolja, annak érdekében, hogy esetlegesen felmerülő toborzási igényeihez ezen időszak alatt felhasználja. Amennyiben az érintett nem konkrét hirdetés kapcsán nyújtja be pályázatát, úgy az Adatkezelő a legrövidebb ésszerű időn belül minden esetben az adott pályázónak legfeljebb 3 munkanapos határidőt szabva írásbeli megerősítést kér arra vonatkozóan, hogy az előbbieknek megfelelően tárolhassa a kapott pályázati dokumentumokat, illetve a pályázó kapcsolódó személyes adatait. Amennyiben megerősítés a szabott határidőn belül nem érkezik, úgy az Adatkezelő nem tárolja, illetve kezeli tovább az iratokat illetve a kapcsolódó személyes adatokat.

A munkáltató erről a munkára jelentkezőket honlapján valamint az egyes feladott álláshirdetések keretében is tájékoztatja. Ennek megfelelően ezen pályázati anyagok tárolásának jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont). A pályázati anyagokhoz a Munkaügyi csoportvezető, a munkaügyi osztály illetékes kollegái, illetve kiválasztási folyamat során döntéshozatalra jogosult illetékes munkatársak férhetnek hozzá.

 


 

8. Az érintettek jogairól való tájékoztatás

 

8.1. A tájékoztatáshoz, valamint a kezelt személyes adatokhoz való hozzáféréshez való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a) az adatkezelés céljai;

b) az érintett személyes adatok kategóriái;

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

h) automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat az Adatkezelő széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja rendelkezésre, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Az előző bekezdésben említett, másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

A fentiek szerinti jogok a 13. pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül gyakorolhatók.

8.2. Helyesbítés joga:

Az Adatkezelő az érintett kérésére az érintettre nézve pontatlan személyes adatot indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti. Az adatkezelés célját figyelembe véve az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatainak – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

8.3. Törléshez ("elfeledtetéshez való jog"):

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

a) személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre vagy amennyiben az adatkezelés közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódna;

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből;

c) megelőző egészségügyi vagy munkahelyi egészségügyi célokból, a munkavállaló munkavégzési képességének felmérése, orvosi diagnózis felállítása, egészségügyi vagy szociális ellátás vagy kezelés nyújtása, illetve egészségügyi vagy szociális rendszerek és szolgáltatások irányítása érdekében, uniós vagy tagállami jog alapján vagy egészségügyi szakemberrel kötött szerződés értelmében és ezen adatok kezelése olyan szakember által vagy olyan szakember felelőssége mellett történik, aki uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott szakmai titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll, illetve olyan más személy által, aki szintén uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll;

d) a népegészségügy területét érintő olyan közérdekből, mint a határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyekkel szembeni védelem vagy az egészségügyi ellátás, a gyógyszerek és az orvostechnikai eszközök magas színvonalának és biztonságának a biztosítása, és olyan uniós vagy tagállami jog alapján történik, amely megfelelő és konkrét intézkedésekről rendelkezik az érintett jogait és szabadságait védő garanciákra, és különösen a szakmai titoktartásra vonatkozóan;

e) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján és ezen adatok kezelése olyan szakember által vagy olyan szakember felelőssége mellett történik, aki uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott szakmai titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll, illetve olyan más személy által, aki szintén uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll;

f) közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést1; vagy

g) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

8.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az érintett ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az érintett az Adatkezelő közérdeken vagy jogos érdeken alapuló adatkezelése kapcsán tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő azon érintettet, akinek a kérésére a fentiek alapján korlátozta az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

8.5. Adathordozhatósághoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

a) az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és

b) az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez ("elfeledtetéshez") való jogot. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

8.6. Tiltakozáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Adatkezelő általi kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés jogalapja közérdek vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtása, vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítésének szükségessége, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

8.7. Visszavonás joga:

Az érintett jogosult arra, hogy amennyiben az Adatkezelő adatkezelése az érintett hozzájárulásán alapul hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

8.8. Adatbiztonsági intézkedések:

Az Adatkezelő, valamint a szerverhálózat üzemeltetője az adatokat az észszerűen hozzáférhető legkorszerűbb hardver- és szoftvertámogatás mellett védi különösen a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, továbbítástól, nyilvánosságra hozataltól, törléstől vagy megsemmisítéstől, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen, ezzel szolgálva az adatbiztonságot. Az Adatkezelő által kezelt adatokat főszabály szerint csak az Adatkezelőnek a jelen Szabályokban meghatározott adatkezelési célok megvalósításában résztvevő munkavállalói és egyéb közreműködői ismerhetik meg, akiket munkaszerződésük, illetve a foglalkoztatásukra vonatkozó jogviszonyuk, továbbá egyéb szerződéses jogviszonyuk, a jogszabályi rendelkezések, illetőleg az Adatkezelő utasítása alapján valamennyi, általuk megismert adat tekintetében titoktartási kötelezettség terhel.

Az Adatkezelő számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helye

 • ZOMKO Kereskedelmi Kft. (6721 Szeged, Brüsszeli krt. 32.) szerverein találhatóak.

Ezen kívül Adatkezelő az ERP rendszerét illetően

 • Vector Üzleti Információs Fejlesztő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (6000 Kecskemét, Sörház utca 7.),

a www.szerszamplusz.hu weboldalt illetően pedig

 • Shoprenter.hu Kft. (4028 Debrecen, Kassai út 129.)

üzemeltetői tevékenységét veszi igénybe.

Adatkezelő személyes adatokat a ZOMKO Kereskedelmi Kft. 1108 Budapest, Kozma utca 4. alatti címén és az Adatkezelő 6721 Szeged, Brüsszeli krt. 32. székhelyén található szervereken is tárol.

Az Adatkezelő minden adatkezelési tevékenységét pontosan dokumentálni kell. Az Adatkezelőnek valamennyi általa végzett adatkezelési tevékenységről (pl. hírlevél, webshop, munkavállalók nyilvántartása) nyilvántartást kell vezetnie. Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a kezelt adatok továbbításának időpontját, jogalapot, címzettet, adatok körének meghatározását, az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

8.9. Papíralapon kezelt személyes adatok biztonsága

A papíralapon kezelt személyes adatok biztonsága érdekében az Adatkezelő, valamint a Vector Üzleti Információs Fejlesztő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (6000 Kecskemét, Sörház utca 7.), az alábbi intézkedéseket alkalmazza:

• az adatokat csak az arra jogosultak ismerhetik meg, azokhoz már nem férhet hozzá, más számára fel nem tárhatóak,

• a dokumentumokat jól zárható, száraz, tűzvédelmi és vagyonvédelmi berendezéssel ellátott helyiségben helyezi el,

• a folyamatos aktív kezelésben lévő iratokhoz csak az illetékesek férhetnek hozzá,

• az adatkezelést végző munkatárs a nap folyamán csak úgy hagyhatja el az olyan helyiséget, ahol adatkezelés zajlik, hogy a rábízott adathordozókat elzárja, vagy az irodát bezárja,

• amennyiben a papíralapon kezelt személyes adatok digitalizálásra kerülnek, Adatkezelő a digitálisan tárolt dokumentumokra irányadó biztonsági szabályokat alkalmazza, és ezt követeli meg adatfeldolgozóitól is.

8.10. A digitálisan tárolt személyes adatok biztonsága

A számítógépen, illetve hálózaton tárolt személyes adatok biztonsága érdekében az Adatkezelő, illetve adatfeldolgozói, valamint Vector Üzleti Információs Fejlesztő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (6000 Kecskemét, Sörház utca 7.) üzemeltető Informatikai Biztonsági Szabályzatának előírásai szerint járnak el, így különösen:

 • a Vectory ERP rendszerben tárolt adatokhoz csak érvényes, személyre szóló, azonosítható jogosultsággal – legalább felhasználói névvel és jelszóval – lehet csak hozzáférni,
 • az adatokkal történő minden hozzáférés nyomon követhetően naplózásra kerül,
 • a személyes adatokat kezelő hálózaton a vírusvédelemről folyamatosan gondoskodik,
 • a rendelkezésre álló számítástechnikai eszközökkel, azok alkalmazásával megakadályozza illetéktelen személyek hálózati hozzáférését

8.11. Eljárás a fenti jogok gyakorlásával kapcsolatos érintetti kérelem esetén:

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon (30 napon) belül tájékoztatja az érintett a jelen Szabályzatban rögzített jogok gyakorlásával kapcsolatos érintetti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal (60 nappal) meghosszabbítható. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás lehetőség szerint elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja, azzal, hogy amennyibe az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű összegű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

A rendszerben tárolt személyes adataiddal és az adatkezeléssel kapcsolatos bármely kérdésedet, kérésedet kérjük, juttasd el a gdpr@szerszamplusz.hu e-mail címre, illetve írásban a 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72. postacímünkre. Kérjük, tartsd szem előtt, hogy személyes adataid kezelésével kapcsolatban – az érdekedben - csak abban az esetben áll módunkban felvilágosítást adni, illetve intézkedést tenni, ha személyazonosságodat hitelt érdemlően igazoltad.

Amennyiben a jogaidat szeretnéd gyakorolni, akkor kérjük, töltsd le a "Kérelem adatvédelemi joggyakorláshoz" elnevezésű dokumentumot és aláírva juttasd el hozzánk a fent megadott postacímre vagy pedig elektronikus úton a gdpr@szerszamplusz.hu email címre.

A kérelmed megválaszolásához minden esetben szükségünk van az alábbi információkra:

- regisztrációkor megadott email címed
- teljes neved
- számlázási címed

Amennyiben e-mailben juttatod el hozzánk a kérelmedet, akkor ügyelj arra, hogy a regisztrációkor megadott email címről küldd el a megkeresést.

 


 

9. Adatfeldolgozók

 

Az Adatkezelő a tevékenysége ellátásához a jelen Szabályzatban nevesített Adatfeldolgozót veszi igénybe. Az Adatfeldolgozó önálló döntést nem hoz, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés és a kapott utasítások szerint jogosult eljárni. Az Adatkezelő ellenőrzi az Adatfeldolgozó munkáját. Az Adatfeldolgozó további adatfeldolgozó igénybevételére csak az Adatkezelő előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult.

Az Adatkezelő a tevékenysége ellátásához az alábbi nevesített Adatfeldolgozókat veszi igénybe.
Adatfeldolgozó Milyen személyes adatokhoz fér hozzá? Milyen módon használhatja fel az adott személyes adatot (milyen tevékenységet végez az Adatkezelő részére)? Mennyi ideig tárolhatja az adatokat?

Shoprenter.hu Kft.
(4028 Debrecen, Kassai út 129., Cégjegyzékszám: 09-09-020636)

Webáruház platform üzemeltetése és biztosítása

Ezzel a feladattal kapcsolatban az alábbi adatokhoz fér hozzá: név, email cím, cím, telefonszám, továbbá a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás, a fel- és leiratkozással, az ezekhez tartozó IP-címekkel, az üzenetek küldésével, kézbesítésével és megnyitásával kapcsolatos analitikai adatok (pl. az események dátuma és időpontja, számítógép IP címe, kézbesíthetetlenség oka)

Határozatlan idejű szolgáltatási szerződés - a szerződés megszűnéséig.

Vector Üzleti Információs Fejlesztő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
(Székhely: 6000 Kecskemét, Sörház utca 7., Cégjegyzékszám: 03-09-100666)

Vállalatirányítási ERP rendszer biztosítása

Az Adatkezelő által a jelen tájékoztató alapján kezelt összes személyes adathoz hozzáfér. Feladata az Adatkezelő ügyfélkapcsolat-kezelési (ERP) rendszerének üzemeltetése.

Határozatlan idejű szolgáltatási szerződés - a szerződés megszűnéséig.

Mailchimp - The Rocket Science Group LLC
(675 Ponce De Leon Ave NE Ste 5000 Atlanta​, GA, 30308-2172 United States, VAT ID: 582554149)

Marketing platform üzemeltetése, melynek segítségével személyre szabott ajánlatokat lehet kiküldeni az ügyfelek részére emailben. Ezzel a feladattal kapcsolatban az alábbi adatokhoz fér hozzá: név, email cím, cím, telefonszám, születésnap, továbbá a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás, a fel- és leiratkozással, az ezekhez tartozó IP-címekkel, az üzenetek küldésével, kézbesítésével és megnyitásával kapcsolatos analitikai adatok (pl. az események dátuma és időpontja, számítógép IP címe, kézbesíthetetlenség oka)

Határozatlan idejű szolgáltatási szerződés - a szerződés megszűnéséig.

ZOMKO Kereskedelmi Kft.
(Székhely: 6721 Szeged, Brüsszeli krt 32., Cégjegyzékszám: 06-09-000564)

Ügyfélszolgálati tevékenység

Határozatlan idejű szolgáltatási szerződés - a szerződés megszűnéséig.

ZOMKO Kereskedelmi Kft.
(Székhely: 6721 Szeged, Brüsszeli krt 32., Cégjegyzékszám: 06-09-000564)

Honlap üzemeltetés, Web- és IT szakértői tevékenység

Határozatlan idejű szolgáltatási szerződés - a szerződés megszűnéséig.

AdLogic - PontIT Üzletviteli Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
(Székhely: 6900 Makó, Maros utca 9., Cégjegyzékszám: 06-09-018333)

Marketing szakértői és átfogó elemzési tevékenység

Határozatlan idejű szolgáltatási szerződés - a szerződés megszűnéséig.

Vector Üzleti Információs Fejlesztő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
(Székhely: 6000 Kecskemét, Sörház utca 7., Cégjegyzékszám: 03-09-100666)

Ügyfélkapcsolat-kezelő rendszer (CRM) üzemeltetése

Határozatlan idejű szolgáltatási szerződés - a szerződés megszűnéséig.

ZOMKO Kereskedelmi Kft.
(Székhely: 6721 Szeged, Brüsszeli krt 32., Cégjegyzékszám: 06-09-000564)

Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység, könyvelés

Határozatlan idejű szolgáltatási szerződés - a szerződés megszűnéséig, törvényi bizonylatőrzési kötelezettség fennállásáig.

Árukereső - Online Comparison Shopping Kft.
(1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., Cégjegyzékszám: 01-09-186759)

Megbízható Bolt Programhoz kapcsolódó vásárlói elégedettség-felmérés céljából. Az itt történő vásárlások után a vásárló e-mail címe az Árukereső részére továbbításra kerül. Az adattovábbítás célja: vásárlói visszajelzés igénylése és megjelenítése. Az adatfeldolgozásra így továbbított átadott e-mail címet, mint személyes adatot utasításunkra az Online Comparison Shopping Kft. kezeli, megfelelő írásbeli szerződés és adatvédelmi feltételek mellett

Az érintett ügyfél státuszáig fenntartásáig vagy a fiókjának törléséig, ennek hiányában a tiltakozási jog gyakorlásáig, illetve az önkéntes leiratkozásig.

 


 

10. Észrevételeid, kérdéseid, panaszod így jelezheted

 

A rendszerben tárolt személyes adataiddal és az adatkezeléssel kapcsolatos bármely kérdésed, kérésed kérjük, juttasd el a gdpr@szerszamplusz.hu e-mail címre, illetve írásban a 6721 Szeged, Brüsszeli krt. 32. postacímünkre. Kérjük, tartsd szem előtt, hogy személyes adataid kezelésével kapcsolatban – a Te érdekedben - csak abban az esetben áll módunkban felvilágosítást adni, illetve intézkedést tenni, ha személyazonosságod hitelt érdemlően igazoltad.

Tájékoztatunk, hogy az érintettek a személyes adataik kezeléséhez és a GDPR szerinti jogaik gyakorlásához kapcsolódó valamennyi kérdésben az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhatnak a 4.1 b) pontban meghatározott elérhetőségeken.

 


 

11. Gyermekekkel és harmadik személyekkel kapcsolatos személyes adatok

 

16. éven aluli személyek nem adhatnak meg magukról személyes adatot, kivéve, ha szülői felügyeletet gyakorló személytől ehhez engedélyt kértek. A személyes adatoknak az Adatkezelő rendelkezésére bocsátásával az érintett kijelenti és szavatolja, hogy a fentiekre figyelemmel jár el, cselekvőképessége az információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban nem korlátozott.

Amennyiben az érintett bármely személyes adat rendelkezésre bocsátására jogilag önállóan nem jogosult, köteles harmadik személyek (pl. törvényes képviselő, gondnok, egyéb személy – például fogyasztó – akinek a nevében eljár) beleegyezését megszerezni, vagy az adatok rendelkezésre bocsátásához más jogalapot biztosítani. Ezzel összefüggésben az érintett köteles mérlegelni, hogy az adott személyes adat rendelkezésre bocsátásával összefüggésben szükség van-e valamely harmadik személy hozzájárulására. Előfordulhat, hogy az Adatkezelő az érintettel személyes kapcsolatba nem kerül, így a jelen pontnak való megfelelést a személyes adatot rendelkezésre bocsátó köteles biztosítani, és az Adatkezelőt ezzel összefüggésben felelősség nem terheli. Ettől függetlenül, az Adatkezelő mindenkor jogosult ellenőrizni, hogy valamely személyes adat kezelésére a megfelelő jogalap rendelkezésre áll-e. Például, ha az érintett harmadik személy - például fogyasztó - nevében jár el, Adatkezelő jogosult kérni a meghatalmazást és/vagy az érintett személy megfelelő adatkezelési hozzájárulását az adott ügyre vonatkozóan.

Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy töröljön minden olyan személyes adatot, amelyet jogosulatlanul bocsátottak a rendelkezésére. Az Adatkezelő biztosítja, hogy amennyiben ez a tudomására jut, ezen személyes adat más számára nem kerül továbbításra, sem az Adatkezelő által felhasználásra. Kérjük, hogy a 13. pontban meghatározott elérhetőségeinken haladéktalanul közölje, ha tudomására jut, hogy egy gyermek önmagáról, vagy egy harmadik személy az érintettről jogosulatlanul bocsátott az Adatkezelő rendelkezésre személyes adatot.

 


 

12. Jogorvoslat

 

Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshető az Adatkezelő a jelen Szabályzatban megadott elérhetőségek valamelyikén.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefon: +36-1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

Honlap: www.naih.hu

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő, mint adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Személyiségi jogának megsértése esetén az érintett sérelemdíjat (Ptk. 2:52. §) követelhet. Az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Az Adatkezelő nem téríti meg a kárt és nem követelhető tőle sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár bekövetkezése a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartására vezethető vissza.

 


 

Az Általános adatvédelmi szabályzat pdf formátumban történő letöltéséhez kérjük, kattints ide!

Szeged, 2021. szeptember 8.